Standaard systemen voor VCA, VCO, ISO9000, ISO14000, ISO27000 en OHSAS18000

Audits en inspecties

Plannen en begeleiden van audits in uw organisatie: voor­waartse sturing!

RMS Audit stelt u in staat om de kwaliteit en effectiviteit van uw managementsysteem vast te stellen door het uitvoeren van audits. Met RMS Audit plant en begeleidt u de audits van uw organisatie. Door middel van de audit wordt vastgesteld of de vereiste taken op de vastgestelde wijze worden uitgevoerd en of daarmee de resultaten worden verkregen die werden verwacht: voorwaartse sturing.

Managementsystemen

In het RMS systeem zijn standaard managementsystemen opgenomen voor VCA, VCO, ISO9000, ISO14000, ISO27000 en OHSAS18000. De managementsystemen van uw eigen organisatie kunnen worden toegevoegd en zijn de basis voor een uit te voeren audit. De bevindingen van een audit worden geregistreerd en gerapporteerd. Uit de audit rapportage volgen dan de corrigerende acties en de opvolging binnen de workflow van het RMS. Zo worden uw audits snel en effectief doorlopen!

Audit planning

Een audit begint met een planning van datum en tijdschema, planning van auditors en van de te interviewen personen. Via de RMS Audit planner stelt u snel een auditplan op en koppelt u de juiste personen in uw organisatie aan de geplande audit.

Registratie audit bevindingen

Bevindingen en waarnemingen die tijdens de audit worden verzameld, worden geregistreerd in het RMS. Deze bevindingen worden direct gekoppeld aan het betreffende onderdeel van het managementsyteem dat ge-audit wordt. Zo legt de registratie direct op het detailniveau van uw eigen systeem vast.

Rapportage audit

Na afronding van een audit worden de afwijkingen gerapporteerd. Een audit rapport bevat alle basisgegevens van de observatie en de interviews. Tevens bevat het audit rapport een uitgebriede verslaglegging van eventueel geconstateerde afwijkingen. Door de koppeling uit de auditplanning is alle informatie rondom betrokken personen en organisatieonderdelen ook direct in het rapport beschikbaar.

Corrigerende acties

Vanuit de audit rapportage wilt u adequate acties ondernemen om eventueel geconstateerde afwijkingen en oorzaken aan te pakken. Binnen RMS kunt u direct acties uitzetten bij de registratie tijdens de audit. Ook op basis van de rapportage kunnen acties worden uitgezet. Nadat de acties zijn bepaald, worden deze toegewezen aan actie-eigenaren. Met een slimme workflow kan binnen RMS de opvolging van de acties nauwgezet gevolgd en gerapporteerd worden.

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV