Beheers de wijzigingen binnen uw organisatie op eenvoudige wijze

Management of Change MoC

Beheersen van wijzigingen

Management of Change (MoC) vormt een belangrijk en meteen ook complex onderdeel van uw process safety management systeem. Binnen het MoC-proces komt alles samen voor het beheersen van wijzigingen binnen een installatie of een organisatie. Wijzigingen mogen in geen geval leiden tot introductie van nieuwe of vergroting van bestaande risico’s. Met de SafetyPort MoC module kunt u daarom veranderingen herkennen, de implicaties daarvan beoordelen en direct sturen op de betrokken partijen zodat het MoC-proces kwalitatief goed wordt uitgevoerd.

Initiatie & voorbereiding van de MoC

Leg nauwkeurig vast wat het onderwerp van de wijziging is, waarom de wijziging nodig is en hoe de wijziging zou kunnen worden doorgevoerd. Wijs een eind verantwoordelijke aan de MoC toe. Registreer zowel tijdelijke als permanente MoC’s voor alle gewenste typen MoC.

Beoordeling risico's van de MoC

Maak een gedegen risicoanalyse en beoordeling van de MoC aan de hand van risicocriteria. Met vooraf in te stellen review screenings kunnen alle relevante risicocriteria worden aangegeven. Per risicocriterium koppelt u een verifier die een betreffend risico beoordeelt aan de hand van gedetailleerde checklijsten.

Bevindingen & acties bij de MoC

Per punt in de checklijst voor de beoordeling van de risico’s van de MoC kan worden aangegeven wat de bevinding is. Is er een afwijking te verwachten of niet. Direct aan de bevindingen bij de MoC kunnen preventieve acties of corrigerende acties worden gekoppeld. Aan de acties hangt u direct ook actie-eigenaren en oplever data om te zorgen dat de MoC via het verificatieproces kan worden goedgekeurd. Alle acties worden actief op de voortgang en opleverdatum bewaakt.

Goedkeuring van de MoC

Zodra alle bevindingen en de preventieve acties en corrigerende acties naar behoren zijn afgerond kan een MoC worden goedgekeurd voor de uitvoering. Goedkeuring van een MoC is een apert recht en voorbehouden aan de eigenaar en eind verantwoordelijke functionaris van de betreffende MoC.

Close-out & rapportage van de MoC

Als het gehele wijzigingsproces is doorlopen en alle acties en de gehele MoC is uitgevoerd kan de verificatie plaatsvinden om de MoC af te sluiten. Via de uitgebreide MoC rapportages is op ieder moment de status en inhoud van alle MoC’s in overzichten en grafieken te zien. 

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV