Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Planteq is nooit partij in de overeenkomst met Partner. Planteq is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de deal kan te allen tijde gewijzigd worden en type- of spelfouten zijn voorbehouden.
Artikel 1. Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Planteq. Op het moment van registratie op of het gebruik van de Website, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.
2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 2. Definities / werkingssfeer


1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Planteq: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Planteq B.V. ”, gevestigd te (2292 JC) Wateringen aan de Turfschipper 25;
b. Website: de website van Proefbonnen (www.proefbonnen.nl);
c. Overeenkomst: de Overeenkomst met Planteq inzake de aankoop van Vouchers, kortingsbonnen of cadeaubonnen op de Website;
d. Voucher: de door Planteq, namens Partner, digitaal aangeboden tegoedbon met daarop vermeld de naam en locatie van Partner, de prijs, de geldigheid en de unieke Vouchercode;
e. Partner: de natuurlijk of rechtspersoon die de op de Voucher vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren.
2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan.
3. Deze algemene voorwaarden zijn door Planteq beschikbaar gesteld op de Website, waar je ze kunt printen en downloaden. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
4. Planteq behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan jou. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen mededelen aan ons en heb je het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
5. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij letterlijk anders wordt aangegeven.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst


Op het moment van het aanvaarden van het aanbod van Planteq komt de Overeenkomst met Proefbonnen tot stand.
Artikel 4. Registratie


1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van je gegevens, krijg je de mogelijkheid je gegevens te controleren.
2. Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Planteq mag ervan uitgaan dat handelingen op de Website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou.
3. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres) gegevens door Planteq worden opgeslagen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws . Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@planteq.com.
Artikel 5. Aanbiedingen Partners


1. Planteq plaatst op de Website aanbiedingen van Partners, welke aanbiedingen je accepteert, door aankoop van een Voucher, kortingsbon of cadeaubon.
2. Elke aanbieding namens Partner door Planteq op de Website in welke vorm dan ook gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en in looptijd beperkt, tenzij in de aanbieding voorwaarden en/of termijnen voor aanvaarding zijn genoemd.
3. Planteq is nooit partij in de overeenkomst met Partner. Planteq is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de deal kan te allen tijde gewijzigd worden en type- of spelfouten zijn voorbehouden.
Artikel 6. Ontbinding overeenkomst Partner


1. Je kunt binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden, zonder opgaaf van redenen.
2. De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag dat de Voucher of kortingscode door je is ontvangen.
3. De unieke Voucher of kortingscode mag niet zijn aangeboden bij Partner of zijn doorgegeven aan derden, controle op misbruik zal plaatsvinden voordat tot ontbinding kan worden overgegaan.
4. Bij ontbinding wordt EUR 1,50 in rekening gebracht voor reeds gemaakte SMS-kosten en administratie- en verwerkingskosten.
5. In geval van een ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel zal het terug te betalen bedrag na verrekening van de kosten als genoemd in artikel 6.3 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op een door jou voor de betaling gebruikt rekeningnummer.
Artikel 7. Voucher, kortingscode verzilveren


1. Iedere Voucher of kortingscode is voorzien van een unieke code. Dit kan een QR-code, nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Voucher of kortingscode wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Voucher of kortingscode (de QR-code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Vouchers en kortingscodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Partner te worden verstrekt.
2. De Voucher is persoonlijk en staat op naam en is niet overdraagbaar aan derden.
3. De Voucher of kortingscode kan bij de op de Voucher vermelde Partner verzilverd worden onder de op de Voucher vermelde voorwaarden.
4. De Voucher of kortingscode met daarop leesbaar de unieke QR-code dien je bij de Partner op je telefoon te laten zien. Indien de QR-code niet leesbaar is heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden.
5. De Voucher of kortingscode moet worden verzilverd binnen de vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, is de Voucher of kortingscode maximaal 3 maanden na verzending inwisselbaar.
6. Tenzij anders op de Voucher is aangegeven, kan de Voucher of kortingscode niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kan de Voucher/kortingscode slechts een keer worden gebruikt, moet het tegoed in een keer worden gebruikt en worden geen bedragen op de Voucher/kortingscode gerestitueerd.
7. De Voucher/kortingscode geeft je geen recht om de levering/verlening van goederen/diensten door Partner op een bepaald tijdstip te eisen.
8. Als Consument heb je de mogelijkheid op de Website een recensie te schrijven naar aanleiding van het verzilveren van de Voucher.
9. Alle reviews komen binnen bij onze klantenservice en worden opgepakt doorgegeven aan het desbetreffende bedrijf
Artikel 8. Intellectuele eigendom


1. Je dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Planteq en/of Partner te respecteren.
2. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Planteq delen van de Website over te nemen c.q. te kopieren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan prive doeleinden.
3. Je vrijwaart Planteq van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de Partner zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
4. Het is niet toegestaan de (auteursrechtelijk beschermde broncode van de) Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de Website te verwijderen of te wijzigen.
5. Het is niet toegestaan beveiliging van de Website te verwijderen of te omzeilen.
6. Planteq behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
Artikel 9. Einde Overeenkomst


1. Je kunt de Overeenkomst om gebruik te maken van de diensten van Proefbonnen te allen tijde per direct opzeggen zonder opgaaf van reden door een brief of email te sturen.
2. Na beeindiging van de Overeenkomst worden je registratie- en inloggegevens door Planteq gewist c.q. geblokkeerd.
Artikel 10. Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt
2. Mocht de Voucher/kortingscode niet kunnen worden verzilverd bij Partner, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Proefbonnen gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), en heeft Planteq het door jou betaalde bedrag reeds doorbetaald aan Partner, dan kun je bij Planteq geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Planteq betaalde bedrag.
3. Zodra het voor Planteq blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 11. Klachtenregeling


1. Indien je een klacht hebt over de diensten of over de Voucher/kortingscode die worden geleverd door Planteq, dan dien je deze klacht in te dienen middels een brief gericht aan: Planteq B.V., 2292 JC Wateringen aan de Turfschipper 25. Je ontvangt geen schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.
2. Planteq zal binnen 21 dagen reageren op je klacht.
3. Klachten over de gekochte diensten of producten van Partner dienen direct gemeld te worden aan Partner, nu Planteq geen partij is in deze overeenkomst.

SafetyPort – Planteq B.V.
Turfschipper 25
2292 JC  Wateringen

Algemene verkoopvoorwaarden

© 2004-2024 Planteq BV